Przedszkole

Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata

Przedszkole Ekologiczno-Językowe ,,Zaczarowany Domek” realizuje projekt „Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich poprzez stworzenie 40 nowych miejsc opieki oraz zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacyjnej w okresie 01.06.2017-31.08.2019 na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego.

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Prace remontowo-wykończeniowe niezbędne do utworzenia nowych miejsc opieki przedszkolnej;
 2. Wyposażenie przedszkola i placu zabaw;
 3. Bieżąca opiekę nad dziećmi w tym również zajęcia dodatkowe

W wyniku realizacji projektu:  zostanie utworzonych 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz  40 dzieci zwiększy swoje szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej w wyniku uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.

Budżet projektu wynosi 630 720,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków wspólnotowych: 529 920,00 zł

Lista osób przyjętych do projektu

Ankieta

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie

Regulamin

Umowa

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy 2018

ROZEZNANIE RYNKU
nr 1/DOMEK/2017

 Zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:
Przedszkole Ekologiczno-Językowe  „Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin

NIP: 499-042-43-61
Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaczarowany-domek.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

Dotyczy zadania: 1. Prace remontowo-wykończeniowe – utworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na zakup oraz dostawę następujących pozycji

 

Nazwa Ilość
1 Cement portlandzki EN – CEM I 42,5 2,2 tony 90 worków po 25 kg każdy
2 Piasek czysty płukany 02 mm – 04 mm 20 ton
3 Mikrowłóknina / mikrozbrojenie polipropylenowe 5 kg
4 Piakanka dyletacyjna brzegowa pod wylewke 150 mb
5 Wylewka samopoziomująca pod PCV 600 kg
6 Klej grubowarstwowy do płytek ( C2 ), terakota 350 kg
7 Klej do glazury 50 kg
8 Tynk maszynowy cementowo – wapienny 3,2 tony
9 Gładzie gipsowe 600 kg
10 Płyta karton gips ognioodporna 1200x2600x12,5 100 sztuk
11 Gniazdka podwójne 40 sztuk
12 Włącznik światła 15 sztuk
13 Oprawa natynkowa biała okrągła led 30 cm 18 W 53 sztuki
14 Oprawa podtynkowa biała okrągła led 12 cm 9 W 6 szt
15 Grunt  podkładowy 150 litrów
16 Farba lateksowa zmywalna, klasa ścieralności 1 – kolorowa lamperia (Kolor: szara, beż, miętowa, zielony) wiaderko 5 L – 15 sztuk
17 Farba biała  lateksowa zmywalna Wiaderko 10 l – 18 sztuk
18 Fuga epoksydowa do terakoty kolor: beżowy 50 kg
19 Fuga epoksydowa do terakoty kolor: czarny 25 kg
20 Fuga epoksydowa do glazury kolor: biały 15 kg
21 Płytka ścienna ( cegiełka )/ kafel biała 10×20 cm biała 10 m2
22 Bloczek z betonu komórkowego 6x24x59 cm 35 szt
23 Zaprawa murarska do betonu komórkowego 50 kg
24 Tapeta Kredowa – samoprzylepna rolka 45cm x 200 cm 16 rolek
25 Farba zmywalna lateks klasa ścieralności 1 ( kolor szary, mięta ) Wiaderko 5 L – 8 sztuk
26 Farba Emulsja biała kuchenna i łazienkowa Wiaderko 2,5 L – 5 sztuk
27 Sztukateria lamperyjna LPC29 76 mb
28 Sztukateria kasetonowa dx 162 48,3 mb
29 Sztukateria oświetleniowa L01 18  mb
30 Klej do sztukaterii / listew dekoracyjnych ( wydajność min. 14 mb ) 10 szt.
31 Klej do tapet 2 szt.
32 Tapeta dekoracyjna, odporna na zmywanie 45 mb
33 Listwa przysufitowa piana  poliuretanowa 100×2400 mm 15 mb 6 szt.
34 Płytka ścienna 598×298 mm biała połysk gatunek 1 24 płytek 6 m2
35 Listwa ścienna górna 598×45 mm biała połysk gatunek 1 20 sztuk
36 Listwa ścienna górna 598×115 mm biała połysk gatunek 1 20 sztuk
37 Płytka cegiełka / kafel 100×200 mm biała połysk gatunek 2 14 m2

 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zakupionego towaru do lokalu odbiorcy.

III. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: 30.08.2017

IV. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
10.08.2017 do godziny:15:00

miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe  „Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin

lub

e-mail: urszula.bartkiewicz@gmail.com (do godziny 15:00).

VI. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:

„Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowany jest w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalne

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

a)       Adres i nazwę wykonawcy;

b)       Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

 Koszalin, dnia 02.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

ROZEZNANIE RYNKU
nr 2/DOMEK/2017

 

Zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

 ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:

 1. Przedszkole Ekologiczno-Językowe „Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin  NIP: 499-042-43-61

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaczarowany-domek.pl

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

Dotyczy zadania: 1. Prace remontowo-wykończeniowe – utworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na zakup oraz dostawę następujących pozycji

 

Nazwa Ilość
1 Cement portlandzki EN – CEM II/A 42,5 2,2 tony
2 Mikrowłóknina / mikrozbrojenie polipropylenowe 5 kg
3 Piakanka dyletacyjna brzegowa pod wylewke 150 mb
4 Wylewka samopoziomująca pod PCV 600 kg
5 Klej grubowarstwowy do płytek ( C2 ), terakota 350 kg
6 Klej do glazury 50 kg
7 Tynk maszynowy cementowo – wapienny 3,2 tony
8 Gładzie gipsowe 600 kg
9 Płyta karton gips ognioodporna 1200x2600x12,5 100 sztuk
10 Grunt  podkładowy 150 litrów
11 Farba biała  lateksowa zmywalna Wiaderko 10 l – 18 sztuk
12 Fuga epoksydowa do terakoty kolor: beżowy 50 kg
13 Fuga epoksydowa do glazury kolor: biały 15 kg
14 Bloczek z betonu komórkowego 6x24x59 cm 35 szt
15 Zaprawa murarska do betonu komórkowego 50 kg

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zakupionego towaru do lokalu odbiorcy.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: 31.08.2017

 III. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

 TERMIN SKŁADANIA OFERT:

24.08.2017 do godziny:15:00

miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe  „Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin

lub

e-mail: urszula.bartkiewicz@gmail.com (do godziny 15:00).

 INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:

„Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowany jest w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalne

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

 1. Adres i nazwę wykonawcy;
 2. Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

Koszalin, dnia 17.08.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ROZEZNANIE RYNKU
nr 3/DOMEK/2017

 

Zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:

 1. Przedszkole Ekologiczno-Językowe „Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin NIP: 499-042-43-61

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaczarowany-domek.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

Dotyczy zadania: 1. Prace remontowo-wykończeniowe – utworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na zakup oraz dostawę następujących pozycji

 

Nazwa Ilość
1 Gniazdka podwójne 40 sztuk
2 Włącznik światła 15 sztuk
3 Farba lateksowa zmywalna, klasa ścieralności 1 – kolorowa lamperia (Kolor: szara, beż, miętowa, zielony) wiaderko 5 L – 15 sztuk
4 Fuga epoksydowa do terakoty kolor: czarny 25 kg
5 Tapeta Kredowa – samoprzylepna rolka 45cm x 200 cm 16 rolek
6 Farba zmywalna lateks klasa ścieralności 1 ( kolor szary, mięta ) Wiaderko 5 L – 8 sztuk
7 Farba Emulsja biała kuchenna i łazienkowa Wiaderko 2,5 L – 5 sztuk

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zakupionego towaru do lokalu odbiorcy.

 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: 30.08.2017

 KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

24.08.2017 do godziny:15:00

miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe  „Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin

lub

e-mail: urszula.bartkiewicz@gmail.com (do godziny 15:00).

 INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:

„Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowany jest w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalne

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

 1. Adres i nazwę wykonawcy;
 2. Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

Koszalin, dnia 17.08.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ROZEZNANIE RYNKU
nr 4/DOMEK/2017

Zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

 ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i Adres:
Przedszkole Ekologiczno-Językowe „Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin NIP: 499-042-43-61
Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaczarowany-domek.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

Dotyczy zadania: 1. Prace remontowo-wykończeniowe – utworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na zakup oraz dostawę następujących pozycji

 

Nazwa Ilość
1 Sztukateria lamperyjna LPC29 76 mb
2 Sztukateria kasetonowa dx 162 48,3 mb
3 Sztukateria oświetleniowa L01 18  mb
4 Klej do sztukaterii / listew dekoracyjnych ( wydajność min. 14 mb ) 10 szt.
5 Klej do tapet 2 szt.
6 Tapeta dekoracyjna, odporna na zmywanie 45 mb

 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zakupionego towaru do lokalu odbiorcy.

 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: 30.08.2017

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

 TERMIN SKŁADANIA OFERT:

24.08.2017 do godziny:15:00

miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe  „Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin

lub

e-mail: urszula.bartkiewicz@gmail.com (do godziny 15:00).

 INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:

„Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowany jest w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalne

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

 1. Adres i nazwę wykonawcy;
 2. Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

Koszalin, dnia 17.08.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ROZEZNANIE RYNKU
nr 5/DOMEK/2017

 

Zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

 ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i Adres: Przedszkole Ekologiczno-Językowe „Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin

NIP: 499-042-43-61
Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaczarowany-domek.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

Dotyczy zadania: 1. Prace remontowo-wykończeniowe – utworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na zakup oraz dostawę następujących pozycji

 

Nazwa Ilość
1 Oprawa natynkowa biała okrągła led 30 cm 24 W 53 sztuki
2 Oprawa podtynkowa 24W 6 szt

 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zakupionego towaru do lokalu odbiorcy.

 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: 30.08.2017

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

 TERMIN SKŁADANIA OFERT:

24.08.2017 do godziny:15:00

miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe  „Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin

lub

e-mail: urszula.bartkiewicz@gmail.com (do godziny 15:00).

 INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:

„Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowany jest w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalne

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

 1. Adres i nazwę wykonawcy;
 2. Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

Koszalin, dnia 17.08.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ROZEZNANIE RYNKU
nr 6/DOMEK/2017

 

Zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

 ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:

Przedszkole Ekologiczno-Językowe „Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin NIP: 499-042-43-61
Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaczarowany-domek.pl

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup materiałów budowlanych w ramach projektu „Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

Dotyczy zadania: 1. Prace remontowo-wykończeniowe – utworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na zakup oraz dostawę następujących pozycji

 

Nazwa Ilość
1 Płytka ścienna ( cegiełka )/ kafel biała 10×20 cm biała 10 m2
2 Listwa przysufitowa piana  poliuretanowa 100×2400 mm 15 mb 6 szt.
3 Płytka ścienna 598×298 mm biała połysk gatunek 1 24 płytek 6 m2
4 Listwa ścienna górna 598×45 mm biała połysk gatunek 1 20 sztuk
5 Listwa ścienna górna 598×115 mm biała połysk gatunek 1 20 sztuk
6 Płytka cegiełka / kafel 100×200 mm biała połysk gatunek 2 14 m2

 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zakupionego towaru do lokalu odbiorcy.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: 30.08.2017

 KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

 TERMIN SKŁADANIA OFERT:

24.08.2017 do godziny:15:00

miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe  „Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin

lub

e-mail: urszula.bartkiewicz@gmail.com (do godziny 15:00).

 INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:

„Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowany jest w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalne

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

 1. Adres i nazwę wykonawcy;
 2. Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

 

Koszalin, dnia 17.08.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ROZEZNANIE RYNKU
nr 7/DOMEK/2017

 

Usługa remontowa – dostosowanie/adaptacja pomieszczeń do funkcji przedszkola w ramach projektu „Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

 

ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:

Przedszkole Ekologiczno-Językowe „Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin NIP: 499-042-43-61
Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaczarowany-domek.pl

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa remontowa – dostosowanie/adaptacja pomieszczeń do funkcji przedszkola w ramach projektu „Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

Dotyczy zadania: 1. Prace remontowo-wykończeniowe – utworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na usługę remontową zawierającą następujące pozycje:

 

Nazwa Ilość
1 Wylanie posadzki betonowej 150m2
2 Wylanie podłogi samopoziomującej 200m2
3 Montaż płyty kartonowo-gipsowej /sufity 200m2
4 Położenie tynków,cekolowanie  i malowanie ścian i sufitów w salach, holu, szatni, kuchni, zmywalni, łazience 600m2
5 Położenie tapety 55m2
6 Położenie listew sztukateryjnych, przyściennych, przysufitowych 155mb
7 Położenie płytek ceramicznych

w łazience, kuchni, zmywalnia

34m2

 

Miejsce realizacji usługi: ul. Batalionów Chłopskich 85, Koszalin

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: do 31.10.2018

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

 TERMIN SKŁADANIA OFERT:

15.09.2017 do godziny:15:00

miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe  „Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin

lub

e-mail: urszula.bartkiewicz@gmail.com (do godziny 15:00).

INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:

„Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowany jest w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalne

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

 1. Adres i nazwę wykonawcy;
 2. Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

 

Koszalin, dnia 31.08.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 1/DOMEK/2018

wyposażenie placu zabaw na potrzeby realizacji projektu

„Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

 1. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:
  Przedszkole Ekologiczno-Językowe ,,Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz, ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaczarowany-domek.pl

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyposażenie placu zabaw na potrzeby realizacji projektu

„Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” ” realizowanego w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na zakup oraz dostawę następujących urządzeń:

 

1) Statek przestawny

– urządzenie zabawowe w kształcie statku.

– jedna z części statku spełnia funkcje piaskownicy

– co najmniej cztery siedziska

– wyposażenie w drabinkę linową, ślizgawkę wykonaną ze stali nierdzewnej z bokami z polietylenu lub równoważne

– wyposażenie w koło sterowe

– urządzenie zabezpieczone przez oddziaływaniem warunków atmosferycznych, co najmniej dwukrotny proces impregnacji

– wymiary co najmniej 364 x 394 cm, wysokość 312 cm

– wysokość swobodnego upadku do 90 cm

– słupy bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi lub równoważnymi całkowicie odpornymi na wodę

– słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych ogniowo lub równoważnie

-podesty wykonane z HPL

 

2) Kwadrat sprawnościowy/wspinaczka przestawny

– urządzenie sprawnościowe  w formie czworokąta

– słupy bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi lub równoważnymi całkowicie odpornymi na wodę

– drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w co najmniej dwukrotnym procesie impregnacji głęboko penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna.

– słupy drewniane mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych ogniowo lub równoważnie

– pomiędzy słupami zamocowane są następujące elementy: linowe  elementy wspinaczkowe w postaci drabinki pionowej, liny z węzłami, kratownicy linowej oraz wyciągów zakończonych uchwytami.

– liny polipropylenowe równoważne o średnicy co najmniej 16 mm z rdzeniem stalowym

– wyposażenie  w ściankę wspinaczkową, antypoślizgową płytę podestową o grubości co najmniej 10 mm cechującą się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie

– wyposażenie w kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszkanki kruszyw lub równoważne

– wymiary co najmniej 167 x 161 cm, wysokość całkowita 162 cm,

– wysokość swobodnego upadku do 147 cm.

 

3) Huśtawka Podwójna – przestawna

–  podwójna huśtawka wahadłowa o pionowych słupach wykonanych z drewna klejonego

– pozioma poprzeczka o konstrukcji stalowej cynkowanej, a następnie malowanej proszkowo lub równoważnej

– łańcuchy stal nierdzewna lub równoważna

– zawieszenie huśtawek co najmniej podwójnie łożyskowane wykonane ze stali nierdzewnej lub równoważnej

– siedzisko w kształcie deseczki wykonane z aluminium oblanego gumą lub równoważnie

– drugie siedzisko z twardej gumy lub równoważnie

– wymiary urządzenia co najmniej 197 x 345 cm, wysokość 251 cm

– wysokość swobodnego upadku do 132 cm.

 

4) Bujak – kompas przestawny

– czteroosobowy bujak na sprężynie

– w górnej części dodatkowo montaż gry sprawnościowej dla dzieci

– wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu lub materiału równoważnego

– urządzenie zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV

– sprężyna ze stali sprężynowej

– wymiary urządzenia co najmniej 117x 117 cm, wysokość 64 cm

– wysokość swobodnego upadku do 50 cm

 

Dodatkowe informacje

 

 • Wszystkie urządzenia powinny posiadać zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Wszystkie certyfikaty powinny być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
 • Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.
 • Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.
 • Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa.
 • Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%.
 • Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu.
 • Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zakupionego towaru do lokalu odbiorcy.

 

 1. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
  Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: do dnia 25.06.2018

 

III. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  25.05.2018 miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe ,,Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz, ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin decyduje data stempla pocztowego lub poprzez
  e-mail: urszula.bartkiewicz@gmail.com.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:

„Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowany jest w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie umowy nr: RPZP.08.04.00-32-K002/16-00

 

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

 1. Adres i nazwę wykonawcy;
 2. Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

 

 

Koszalin, dnia 16.05.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 2/DOMEK/2018

Wyposażenie przedszkola i placu zabaw: panele z wieszakami – szatnia dla dzieci zabudowa, tablica kredowo-magnetyczna /zabudowa, zabudowa kuchenna  z blatem z montażem, zabudowa, blat i regał w zmywalni i magazynku oraz zabudowa do sal (Regał z siedziskami oraz szafkami, szafy do przechowywania) w ramach projektu „Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata”

 1. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:
  Przedszkole Ekologiczno-Językowe ,,Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz, ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaczarowany-domek.pl

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie przedszkola i placu zabaw: panele z wieszakami – szatnia dla dzieci zabudowa, tablica kredowo-magnetyczna /zabudowa, zabudowa kuchenna z blatem z montażem, zabudowa, blat i regał w zmywalni i magazynku oraz zabudowa do sal (Regał z siedziskami oraz szafkami, szafy do przechowywania) w ramach projektu „Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata”

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na wykonanie i dostawę:

 

 

Szatnia dla dzieci

 

– zabudowa na łącznej długości ~11,5mb:

– płyta korpusowa (siedzisko i półka): płyta biała z widoczną strukturą drewna, krawędzie wykończone PCV

– panel ścienny: płyta MDF gr 10mm (ryflowany co ok 100mm, efekt desek), lakier Biały półmat

– 3 pręty stalowe (na buty) na wysokości 100mm od podłogi

– stopki regulatorki (wys. 10mm)

– listewki drewniane z frezem ozdobnym (na półce górnej i górnej krawędzi panela) /w kolorze panela ściennego

– siedzisko: wysokość: 340mm, głębokość: 400mm

– półka na wysokości od podłogi: 1500mm, głębokość: 240mm

– panel ścienny : wysokość: 1200mm (od siedziska)

– bez wieszaków i koszyków

 

Zabudowa kuchenna

 

– zabudowa na łącznej długości ~9,5mb:

– fronty i widoczne elementy płyta: w kolorze „ blady niebieski”, krawędzie wykończone PCV

– płyta korpusowa; Biały platynowy, krawędzie wykończone PCV

– plecy HDF Biały gr 3mm

– Blaty laminowane gr 40mm, w kolorze naturalny Dąb, zabezpieczyć listwą przyblatową do ściany

– nóżki regulowane + cokół + uszczelka

– nogi stołowe fi60mm

– szafki dolne[wysokość 820mm; głębokość 510mm]; szer. 600mm zlewozmywakowa -1szt.;  szer. 600mm z 2 półkami -1szt.; szer. 800mm zlewozmywakowa -1szt.; szer. 1000mm narożna z 1 pólką -1szt.; szer. 800mm z 3 szuflady -1szt.; szer. 900mm z 3 szuflady -2szt.; szer.600mm, słupek wys. 2200mm z 3 szuflady, pod zabudowę mikrofali, 3 półki -1szt.;

– szafki górne [wysokość 720mm; głębokość 320mm]; szer. 600mm z 3 półkami -2szt.

– stół na 4 nogach (pod okienkiem podawczym) wymiar: 2000x400mm, wysokość 860mm

– bez uchwytów

 

 

Zmywalnia + magazyn

 

ZABUDOWA ZMYWALNIA + MAGAZYN

– zabudowa na łącznej długości ~6mb + 4mb

 

– fronty i widoczne elementy płyta: w kolorz „ blady niebieski”, krawędzie wykończone PCV

– płyta korpusowa; Biały platynowy, krawędzie wykończone PCV

– plecy HDF Biały gr 3mm

– Blaty laminowane gr 40mm, w kolorze naturalny Dąb, zabezpieczyć listwą przyblatową do ściany

– nożki regulowane + cokół + uszczelka

– zawiasy meblowe

– nogi stołowe fi60mm

– szafki dolne [wysokość 820mm; głębokość 220mm]: szer. 500mm z 2 półkami -3szt.

– szafki dolne[wysokość 820mm; głębokość 510mm]; szer. 800mm zlewozmywakowa -1szt.;  szer. 500mm regał otwarty z 2 pókami -1szt.

– stół na 4 nogach (pod okienkiem podawczym) wymiar: 2000x400mm, wysokość 860mm

– podest na zmywarkę [wysokość 100mm; głębokość 560mm, szer. 450mm]

– bez uchwytów

 

– fronty i widoczne elementy płyta: w kolorz „ blady niebieski”, krawędzie wykończone PCV

– płyta korpusowa; Biały platynowy, krawędzie wykończone PCV

– plecy HDF Biały gr 3mm

– Blaty laminowane gr 40mm, w kolorze naturalny Dąb, zabezpieczyć listwą przyblatową do ściany

– nożki regulowane + cokół + uszczelka

– szafki dolne[wysokość 820mm; głębokość 510mm]; szer. 800mm zlewozmywakowa -1szt.;  szer. 400mm regał otwarty z 2 pókami -1szt.; narożna 850/850mm regał otwarty z 2 półkami

Tablica kredowo – magnetyczna

 

– 2 tablice, wymiar: 1000x750mm

– tablica kredowa magnetyczna, czarna

– rama z płyty: biała z widoczną strukturą drewna, krawędzie wykończone PCV w przekroju: 80x18mm

 

Zabudowa do sal

 

 1. Regał z siedziskami oraz szafkami

– Zabudowa: 3 siedziska, 3 szafki + daszki

– tapicerka szara

– zabudowa na łącznej długości ~4mb:

– płyta korpusowa widoczna: biała z widoczną strukturą drewna, krawędzie wykończone PCV

– płyta korpusowa wewnątrz mebla: biała gładka, krawędzie wykończone PCV

– fronty szafek: płyta MDF gr 18mm, ryflowany co ok 100mm, efekt desek, lakier Biały półmat

– plecy HDF Biały gr 3mm /w szafkach

– nożki regulowane + cokół

– Tapicerka w kolorze szarym

– kratki wentylacyjne nad grzejnikami, łącznie 10szt.

– siedziska na wysokości dopasowane pod okna, głębokość 800mm, pod siedziskami grodzie

– szafki z daszkami [wysokość 1000mm, głębokość 560mm, szerokość 700mm] 2 szuflady, regał pod daszkiem -2 szt.

– szafka z panelem nad szafką [wysokość 1000mm, głębokość 560mm, szerokość 940mm] 3 półki, -1 szt.

 

 1. Szafa duża

– szer. 1000mm; gł. 600mm; wys. 2200mm

– daszek

– płyta korpusowa widoczna: biała z widoczną strukturą drewna, krawędzie wykończone PCV

– płyta korpusowa wewnątrz mebla: biała gładka, krawędzie wykończone PCV

– fronty szafek: płyta MDF gr 18mm, ryflowany co ok 100mm, efekt desek, lakier Biały półmat

– plecy HDF Biały gr 3mm

– nożki regulowane + cokół

– wewnątrz podziałki dające łącznie 21 wnęk na pościele, przestrzeń 1 wnęki: wys. 220x szer. 300x gł. 560mm , w górnej części półka na całą szerokość

– bez uchwytów

 

 1. Szafa wnękowa

 

– szer. 860mm; gł. 470mm; wys. 2100mm

– daszek

– płyta korpusowa wewnątrz mebla: biała gładka, krawędzie wykończone PCV

– fronty szafek: płyta biała z widoczną strukturą drewna, krawędzie wykończone PCV

– lisewki drewniane ozdobne (pionowe) /w kolorze Biały półmat

– plecy HDF Biały gr 3mm

– nożki regulowane + cokół

– wewnątrz podziałki dające łącznie 22 wnęk na pościele,  przestrzeń 1 wnęki: wys. 170x szer. 400x gł. 460mm

– bez uchwytów

 

 

Przed wykonaniem i zamontowanie należy zdjąć i uwzględnić wszystkie wymiary dotyczące zabudów meblowych.

Przed wykonaniem i zamontowanie należy przedstawić projekt warsztatowy do akceptacji.

 

 1. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
  Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: do dnia 29.06.2018

 

 

 

III. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  04.06.2018 miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe ,,Zaczarowany Domek” Urszula Bartkiewicz, ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin decyduje data stempla pocztowego lub poprzez
  e-mail: urszula.bartkiewicz@gmail.com.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:

„Zaczarowany domek – szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata” realizowany jest w ramach  RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalne

 

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

 1. Adres i nazwę wykonawcy;
 2. Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

 

 

Koszalin, dnia 24.05.2018